Darmowe porady rozwodowe
Rozwod-Warszawa.com.pl

Nie wiesz, jak złożyć pozew o rozwód? Tu znajdziesz odpowiedź

Nie wiesz, jak złożyć pozew o rozwód? Tu znajdziesz odpowiedź

Aby móc przeprowadzić rozwód, konieczne jest złożenie pozwu do sądu. Trzeba jednak wiedzieć, jak przygotować wniosek i jakie papiery rozwodowe są wymagane. Pozew należy odpowiednio przygotować, aby zaoszczędzić sobie czasu i stresu w czasie rozpraw. Gdzie go złożyć? Z jakimi kosztami trzeba się liczyć?

Gdzie złożyć wniosek i jak napisać pozew rozwodowy?

Prawidłowo napisany pozew rozwodowy pozwala przyspieszyć i usprawnić postępowanie oraz pracę sądu. Warto zatem zadbać o to, by wniosek zawierał wszystkie niezbędne informacje oraz potrzebne załączniki. Obejmuje to przede wszystkim dane adresowe, PESEL, imię i nazwisko powoda oraz pozwanego. W pozwie musi się znaleźć jasno przedstawiony powód składania pisma, czyli wniosek o rozwód. Trzeba też przedstawić odpowiednie uzasadnienie, w tym okoliczności rozkładu pożycia między małżonkami, przyczyny i wszelkie informacje, które mogą być istotne. Jeśli powód ma jakieś inne żądania – na przykład te dotyczące wspólnych dzieci (w kontekście alimentów czy władzy rodzicielskiej) lub podziału majątku – również należy je w pozwie uwzględnić.

Nie istnieje jeden wzór pozwu rozwodowego. Sytuacja każdego małżeństwa jest inna. Dlatego nawet znajdując wzór wniosku w internecie, należy go dostosować do własnych potrzeb. Dotyczy to też dokumentów, które należy do pozwu dołączyć. Część z nich – skrócony odpis aktu małżeństwa, skrócony odpis aktów urodzenia wspólnych, małoletnich dzieci, potwierdzenie uiszczenia opłaty za złożenie wniosku rozwodowego – ma charakter obligatoryjny. Inne – jak na przykład PIT-11 za poprzedni rok, zaświadczenia o zarobkach, faktury i paragony potwierdzające roszczenia o alimenty na wspólne dzieci, dowody zdrady, dokumentacja lekarska – nie są obowiązkowe i mogą służyć za materiał dowodowy, gdy sąd ma orzekać o winie, podziale majątku, alimentach oraz władze rodzicielskiej i kontaktach z dziećmi.

Pozew należy przygotować w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Dwa z nich trzeba złożyć do sądu – jeden w nim zostanie, a drugi trafi do pozwanego. Trzeci to kopia dla powoda, którą warto mieć pod ręką. Dokument z załącznikami składa się osobiście w biurze podawczym (trzeba zabrać ze sobą trzeci egzemplarz, by uzyskać tzw. prezentatę, czyli pieczęć potwierdzającą fakt złożenia pisma) lub nadesłać pocztą – listem poleconym lub za potwierdzeniem odbioru.

Pozew składa się w sądzie okręgowym w zależności od miejsca zamieszkania małżonków. Co do zasady powinien to być sąd, w którego okręgu małżonkowie mieszkali dotychczas, o ile choć jedno z nich wciąż mieszka w tym okręgu. Jeśli oboje małżonkowie przeprowadzili się i mieszkają poza tym okręgiem, papiery rozwodowe należy złożyć w sądzie okręgowym w miejscu zamieszkania pozwanego, chyba że miejsce to nie jest znane. Wtedy można złożyć wniosek w sądzie okręgowym, pod który podlega powód.

Jakie są opłaty za pozew o rozwód?

Aby złożyć pozew o rozwód, niezbędne jest uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 600 zł. Bez potwierdzenia dokonania wpłaty sąd wezwie powoda, aby w ciągu siedmiu dni uzupełnił braki formalne. W przeciwnym razie sąd odmówi prowadzenia postępowania. W przypadku korzystania z pomocy pełnomocnika, niezbędne jest uiszczenie opłaty w wysokości 17 zł. Trzeba też dołączyć do papierów rozwodowych odpowiedni załącznik o udzieleniu pełnomocnictwa. Dodatkowa opłata jest wymagana, gdy sąd ma zdecydować o podziale majątku. Gdy małżonkowie są zgodni w tej sprawie, opłata wynosi 300 zł. Jeśli istnieje między nimi spór, opłata wzrasta do 1000 zł. W pewnych przypadkach mogą też być konieczne inne opłaty, na przykład w razie wnioskowania o zabezpieczenie roszczenia.

Jednocześnie warto mieć na uwadze, że w czasie rozwodu i po postępowaniu należy być gotowym także na inne opłaty. Sąd może na przykład powołać biegłych lub zlecić wywiad środowiskowy – to zaś oznacza dodatkowe koszty. Trzeba też pamiętać o wynagrodzeniu dla rady prawnego lub adwokata, jeśli strona postępowania z niego korzysta oraz ewentualnym zwrocie kosztów procesu, gdy strona przegra sprawę (czyli małżonek zostanie uznany winnym rozkładu pożycia). Istnieje przy tym możliwość wnioskowania do sądu o zwolnienie z opłat skarbowych. Należy tę kwestię jednak odpowiednio uzasadnić. Co więcej, taki wniosek może przyczynić się do wydłużenia postępowania.

Co lepsze – pozew o rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie

Do rozwodu należy się odpowiednio przygotować. Trzeba zgromadzić niezbędne dokumenty i zadbać o własną sytuację życiową. Niektóre rozwody mogą być skomplikowane, kosztowne i długotrwałe, zwłaszcza gdy między małżonkami są obecne duże emocje i spór o władzę rodzicielską czy alimenty. Przed rozwodem warto się zastanowić też, które rozwiązanie będzie lepsze – tak zwany „szybki rozwód”, czyli pozew rozwodowy bez orzekania o winie, czy jednak pozew z orzeczeniem o winie. Wszystko zależy tu od indywidualnej sytuacji małżonków. Obie procedury mają też swoje wady i zalety.

Pozew rozwodowy bez orzekania o winie wiąże się z szybszym postępowaniem, zwłaszcza gdy małżonkowie są ze sobą zgodni w większości spraw. Rozwód może wówczas zostać orzeczony nawet po jednej rozprawie, a małżonkowie mogą sobie poradzić nawet bez pomocy prawniczej. Warto wiedzieć, że przy braku orzekania o winie przez sąd, zwracana jest połowa kosztów pozwu, czyli 300 zł. Pozwany jest zaś zobowiązany do zwrócenia powodowi 150 zł.

W przypadku pozwu rozwodowego z orzekanie o winie pomoc prawnika – radcy prawnego lub adwokata – może okazać się niezbędna, jako że takim sprawom często towarzyszą spore emocje, mogą być one dość zawiłe, a ponadto sprawne ich prowadzenie wymaga znajomości procedur sądowych i przestrzegania kwestii formalnych. Warto pamiętać o tym, że tego rodzaju sprawy mogą się skończyć orzeczeniem winy jednej ze stron, jak i obojga małżonków. Postępowania te dłużej trwają i należy się do nich starannie przygotować. Dotyczy to w szczególności prawidłowego sporządzenia pozwu oraz dołączenia do niego odpowiedniej dokumentacji.

O Agnieszka

Poza studiami prawniczymi zajmuję się również wystrojem wnętrz, który uprawiam czysto hobbystycznie.